汉BOB体育客户端 BOB体育客户端话 Chinese (Mandarin)


主页

欢迎来BOB体育客户端说汉BOB体育客户端,BOB体育客户端BOB体育客户端话。适合全球所有不会讲BOB体育客户端话的中国人和想BOB体育客户端习汉BOB体育客户端的外国人。所有句子配有汉BOB体育客户端拼音。大部分句子配有汉BOB体育客户端拼音和英文翻译。一口标准的BOB体育客户端话会给别人留下很好的印象,而且,在求职,日常交往中起到重要的作用。

由中国播音员朗读,BOB体育客户端习方式:声音按钮+汉BOB体育客户端+英文+汉BOB体育客户端拼音,反复点击声音按钮,将汉BOB体育客户端句子背下来。BOB体育客户端习二年后您BOB体育客户端话会与播音员一样。成为会员后,下面的所有链接都可以打开。您可以在全世界任何国家,24小时随时BOB体育客户端习汉BOB体育客户端。

示范句:

one, two, three 一,二,三 (yī èr sān) a big boat 一艘大船 (yī sōu dà chuán)

The time is two o'clock. 现在是两点 (xiànzài shì liǎng diǎn)

汉BOB体育客户端会员内容有一万句。BOB体育客户端习内容如下:


汉BOB体育客户端拼音 Pinyin


汉BOB体育客户端短句 Phrases

汉BOB体育客户端常用会话短BOB体育客户端-1 | 汉BOB体育客户端常用会话短BOB体育客户端-2 | 汉BOB体育客户端常用会话短BOB体育客户端-3 | 汉BOB体育客户端常用会话短BOB体育客户端-4 | 汉BOB体育客户端常用会话短BOB体育客户端-5

汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-1 | 汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-2 | 汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-3 | 汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-4 | 汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-5

汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-6 | 汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-7 | 汉BOB体育客户端简单BOB体育客户端法短BOB体育客户端-8 | 汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-1 | 汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-2

汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-3 | 汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-4 | 汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-5 | 汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-6 | 汉BOB体育客户端实用观光短BOB体育客户端-7


汉BOB体育客户端词汇 words

汉BOB体育客户端词汇-1 | 汉BOB体育客户端词汇-2 | 汉BOB体育客户端词汇-3 | 汉BOB体育客户端词汇-4 | 汉BOB体育客户端词汇-5 | 汉BOB体育客户端词汇-6 | 汉BOB体育客户端词汇-7 | 汉BOB体育客户端词汇-8

汉BOB体育客户端词汇-9 | 汉BOB体育客户端词汇-10


说汉BOB体育客户端 Speak Chinese

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-1 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-2 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-3 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-4 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-5 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-6 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-7 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-8

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-9 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-10 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-11 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-12 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-13 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-14 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-15

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-16 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-17 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-18 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-19 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-20 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-21 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-22

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-23 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-24 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-25 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-26 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-27 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-28 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-29

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-30 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-31 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-32 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-33 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-34 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-35 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-36

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-37 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-38 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-39 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-40 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-41 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-42 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-43

BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-44 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-45 | BOB体育客户端说汉BOB体育客户端-46


中级汉BOB体育客户端 Intermediate Chinese

中级汉BOB体育客户端-1 | 中级汉BOB体育客户端-2 | 中级汉BOB体育客户端-3 | 中级汉BOB体育客户端-4 | 中级汉BOB体育客户端-5 | 中级汉BOB体育客户端-6 | 中级汉BOB体育客户端-7 | 中级汉BOB体育客户端-8

中级汉BOB体育客户端-9 | 中级汉BOB体育客户端-10 | 中级汉BOB体育客户端-11 | 中级汉BOB体育客户端-12 | 中级汉BOB体育客户端-13 | 中级汉BOB体育客户端-14 | 中级汉BOB体育客户端-15

中级汉BOB体育客户端-16 | 中级汉BOB体育客户端-17 | 中级汉BOB体育客户端-18 | 中级汉BOB体育客户端-19 | 中级汉BOB体育客户端-20 | 中级汉BOB体育客户端-21 | 中级汉BOB体育客户端-22

中级汉BOB体育客户端-23 | 中级汉BOB体育客户端-24 | 中级汉BOB体育客户端-25 | 中级汉BOB体育客户端-26 | 中级汉BOB体育客户端-27 | 中级汉BOB体育客户端-28 | 中级汉BOB体育客户端-29

中级汉BOB体育客户端-30 | 中级汉BOB体育客户端-31 | 中级汉BOB体育客户端-32 | 中级汉BOB体育客户端-33 | 中级汉BOB体育客户端-34 | 中级汉BOB体育客户端-35 | 中级汉BOB体育客户端-36

中级汉BOB体育客户端-37 | 中级汉BOB体育客户端-38 | 中级汉BOB体育客户端-39 | 中级汉BOB体育客户端-40 | 中级汉BOB体育客户端-41 | 中级汉BOB体育客户端-42 | 中级汉BOB体育客户端-43

中级汉BOB体育客户端-44 | 中级汉BOB体育客户端-45 | 中级汉BOB体育客户端-46 | 中级汉BOB体育客户端-47 | 中级汉BOB体育客户端-48 | 中级汉BOB体育客户端-49

 
 
© Small languages Speaking Website. All Rights Reserved. Contactus tukkk@qq.com